Privacy

PRIVACY- EN COOKIEBELEID WPSC | SmartgardenExpert

Inleiding
Welkom op de website van WPSC. WPSC stelt en houdt een WPSC Platform beschikbaar voor voor verkoop advies installatie en onderhoud van  apparatuur, voor tuin en huis, op internet voor de klant. 
Dit platform maakt het mogelijk om tegen interessante prijzen producten of diensten te kopen. WPSC is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers en klanten van haar website van groot belang is voor haar activiteiten. De informatie die WPSC over u verwerkt (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 
WPSC houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
WPSC behoudt het recht om deze verklaring te wijzigen. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplichtUitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan WPSC etc. niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. 
Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.Soorten gegevens en doeleinden verwerkingWPSC kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. 
Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. 
Ook worden financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, factuurnaam en adres verwerkt als u een product op onze website bestelt, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de het betreffende product. 
De server van WPSC legt voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website.
WPSC verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde website persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. voor de totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en om u de overeengekomen diensten en/of informatie aan te bieden te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
b. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de website;
c. Om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door WPSC en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
d. om u een aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
e. om de website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
f. om te voldoen aan de op WPSC rustende wet- en regelgeving.WPSC bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.WPSC kan ook bepaalde gegevens verzamelen van gebruikers, zoals internet adressen. Deze informatie wordt vastgelegd om een diagnose te stellen bij technische problemen en de kwaliteit van het WPSC  platform te verbeteren. Het kan ook voorkomen dat WPSC statistische gebruiks- en volumegegevens, die overigens niet zijn terug te leiden naar afzonderlijke personen, bijhoudt en analyseert.Delen en bekend maken van persoonsgegevensZoals reeds eerder vermeld kan WPSC persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, combineert met gegevens die zijn verzameld in het kader van gebruik van diensten van WPSC. Indien u bezwaar heeft tegen het opslaan van persoonsgegevens kunt u dit melden via info@SmartGardenExpert.com

 WPSC kan in speciale gevallen, ongeacht uw toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. 
Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van WPSC te garanderen. Tevens zal WPSC persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van WPSC aan u op uw verzoek diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.WPSC kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. 
Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.BeveiligingOp de website van WPSC zijn beveiligingsmaatregelen van toepassing om te voorkomen dat de gegevens die door ons worden beheerd, verloren gaan of worden misbruikt of gewijzigd. Het WPSC Platform wordt aangeboden vanuit een veilige server omgeving die is voorzien van geavanceerde technologie om misbruik door derden te voorkomen.WPSC verstrekt een door u zelf gemaakte unieke gebruikersnaam en wachtwoord die moet worden ingevoerd telkens wanneer u inlogt op de website. Deze veiligheidsmaatregelen voorkomen toegang door onbevoegden, waarborgen de nauwkeurigheid van gegevens en beschermen tegen misbruik.WPSC handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.Uiteraard zijn klanten zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en van veiligheid van hun gebruikersregistratie en wachtwoord.Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevensWPSC wil duidelijk zijn over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaat. 
Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen hebt over de manier waarop WPSC met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen naar:
niels@wpsc.nl of naar 
WPSC Raaigras 1 3648JA Wilnis
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kan u een bericht sturen naar niels@wpsc.nl of naar WPSC Raaigras 1 3648JA Wilnis, onder vermelding ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. 
Ook kunt u doorgeven dat u het niet langer op prijs stelt dat WPSC uw gegevens gebruikt voor het doen van gerichte aanbiedingen of verstrekken van informatie per e-mail of post. In uw bericht dient u in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en u dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat WPSC zeker weet dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Indien WPSC niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan WPSC u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. 
WPSC schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u WPSC de (nadere) specificatie hebt verstrekt. 
WPSC stuurt u na uitvoering van uw verzoek altijd een bevestiging bericht.Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal WPSC het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet WPSC verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.
CookiesCookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. 
WPSC streeft ernaar het gebruik van de website zo eenvoudig en nuttig mogelijk te maken.
Aan de hand van cookies kan de website van WPSC u herkennen als u deze weer bezoekt. Aan de hand van uitsluitend cookies is het niet mogelijk om uw identiteit te achterhalen. 
Alleen uw browser wordt herkend. Tenzij u zelf uw identiteit aan WPSC bekend maakt, blijft u anoniem voor WPSC.
WPSC maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u de internetbrowser afsluit. 
WPSC gebruikt deze cookies om uw identiteit te kunnen bepalen wanneer u bent ingelogd. Aan de hand van deze gegevens kan WPSC uw online transacties en aanvragen verwerken. Aan de hand van sessie cookies kan WPSC uw identiteit controleren bij het inloggen. 
Gebruikers die het accepteren van cookies uitschakelen in hun web browser, kunnen de site van WPSC wel bezoeken, maar kunnen de software niet gebruiken.
Ook maakt WPSC gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. 
Deze cookie heeft een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra u langer dan één jaar de website van WPSC niet bezoekt.
Tot slot maakt WPSC gebruik van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren uw surfgedrag op de website van WPSC gedurende maximaal tien dagen. Wanneer u voor de elfde dag contact maakt met de website van WPSC, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd.N.B. Dit werkt alleen op de computer en browser waarin u deze handeling uitvoert. 
 ls u gebruik maakt van meerdere computers, dient u deze handeling voor iedere computer te herhalen.Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten van WPSC geen gebruik kunt maken.
Zoals reeds eerder vermeld kan WPSC persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van gebruik van diensten van WPSC waaronder ook via cookies verzamelde surf gegevens.
Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door WPSC geplaatste cookies.U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst WPSC u naar het “help” menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.SITES VAN DERDEN

Er is een mogelijkheid dat er gebruik wordt gemaakt van een ‘hyperlink’ naar een ander web gedeelte welke niet binnen het WPSC Platform valt. WPSC is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van de desbetreffende websites. Het is de eigen verantwoordelijkheid van onze klanten en bezoekers om zich op de hoogte te stellen van het beleid van de andere websites. Klanten en bezoekers die een gekoppelde site bezoeken, geven daarmee mogelijk persoonlijke gegevens prijs. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze gegevens te beschermen.UW GEGEVENS WIJZIGEN OF BIJWERKEN
Als klanten hun registratiegegevens willen bijwerken of wijzigen, dan kunnen zij dit doen door de gebruikers- of organisatiegegevens te wijzigen. Wilt u een gebruikersprofiel bijwerken, log dan in op WPSC Platform om de gegevens aldaar te verweken.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleidWPSC behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. WPSC adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien WPSC wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.Dit privacy- en cookiebeleid voldoet aan de nieuwe cookie wetgeving. Door het goedkeuren van het privacy- en cookiebeleid van WPSC geeft u aan akkoord te gaan met alle door WPSC gestelde voorwaarden om gebruik te maken van het WPSC Platform.